BIKIN RASA CHITATO VERSI KAMU

BIKIN RASAKU!

Cara gampang ikutan CHITATO DO US A FLAVOR

1. Tulis rasa Chitato versimu, 2. Kreasikan kemasan Chitato-mu, 3. Deskripsikan rasa Chitato-mu

Cara gampang ikutan CHITATO DO US A FLAVOR

1. Tulis rasa Chitato versimu
2. Kreasikan kemasan Chitato-mu
3. Deskripsikan rasa Chitato-mu